Bezpečnost diváků

 

Pokud budete chtít sledovat některou z rychlostních zkoušek, uvědomte si, že soutěži budete přihlížet na vlastní nebezpečí. Je tedy v zájmu vaší bezpečnosti, abyste se řídili následujícími pokyny:

Seznamte se s tipy pro diváky, které jsou obsahem webové stránky pořadatele www.rally-jeseniky.cz a oficiálního programu  rally. Podřiďte jim výběr RZ, přístupových cest i parkovacích míst.

Nesnažte se přijet se svým vozem na rychlostní zkoušku rally nebo jejich úseky, které pořadatel nedoporučuje.

Po dobu trvání rally se na přístupových cestách vyhněte jízdě proti směru soutěžních vozidel přijíždějících k trati RZ. Cesty k rychlostním zkouškám jsou často úzké a jezdci mohou spěchat.

Parkujte se svými vozidly pouze na vyhrazených parkovištích a odstavných plochách.

Neničte životní prostředí.

Počítejte s časovým limitem, po který je trať RZ  rally uzavřena před startem i po ukončení rychlostní zkoušky.

Zaujměte své místo u trati RZ rally před očekávaným průjezdem prvního jezdce. Trať RZ je otevřena až po projetí pořadatelského vozidla.

Zvláště nebezpečné úseky jsou označeny nápisem Zakázaný prostor. Nechtějte na tato místa proniknout.

Nestůjte na únikových cestách a na vyznačených nebezpečných místech.

Vyvarujte se míst pod úrovní tratě. Na RZ vedoucích lesem se nestavějte před stromy. Pamatujte na rychlé vyklizení svého místa.

Uposlechněte pokynů pořadatelů, jestliže vás žádají, abyste opustili nebezpečné místo na trati RZ. Je to v zájmu vaší bezpečnosti.

V případě jakékoliv nehody na RZ vyčkejte s eventuální pomocí na dispozice pořadatelů.

Udržujte od kraje vozovky dostatečný odstup. Uvědomte si, že soutěžní vozidla jedou velkou rychlostí. Nelze předem vyloučit chybu jezdce či technickou závadu vozidla.

V průběhu rychlostní zkoušky nepřebíhejte vozovku a nepohybujte se po trati.

Neházejte na trať rychlostních zkoušek rally žádné předměty, jimiž byste mohli ohrozit bezpečnost projíždějících soutěžních posádek. Na takové jednání pamatuje trestní zákoník.

Doprovázejí-li vás děti, mějte je neustále pod pečlivým dohledem. Jste plně odpovědni za jejich bezpečnost.

Nestůjte tak, abyste zakrývali značky, návěstí, směrové značky a ostatní pomůcky soutěže.

Nevoďte s sebou na rychlostní zkoušky psy. Domácí zvířata zavřete, aby se nedostala na trať.

Pamatujte na bezpodmínečný zákaz divokého stanování a rozdělávání ohňů podél trati. Porušení zákazu bude trestáno pokutou, stejně jako znečisťování okolí a poškozování lesních porostů a zemědělských kultur. Totéž pravidlo platí pro zničení a poškozování zábran na trati a technických pomůcek pořadatelů.

Diváci na trati  rally by se měli chovat tak, aby nepoškozovali přírodní prostředí a neohrozili dobré jméno automobilového sportu a pořadatele.

RESUMÉ:

NIKDY

NESTŮJTE na trati rychlostní zkoušky
NESTŮJTE pod úrovní tratě, před stromy, zdmi, ploty, domy a podobně
NESTŮJTE v únikových zónách
NESTŮJTE v zakázaném prostoru
NEZAJÍŽDĚJTE do lesů, polí a luk
NEBLOKUJTE příjezdy k tratím
NEROZDĚLÁVEJTE ohně
NENIČTE lesní a zemědělské kultury

VŽDY

NAJDĚTE únikovou cestu
VYBÍREJTE místo nad tratí
ZAUJMĚTE místo u trati v předstihu
SLEDUJTE pečlivě průběh průjezdu vozidel
DÁVEJTE POZOR NA DĚTI
ZABEZPEČTE domácí zvířata
UPOSLECHNĚTE pokynů pořadatelů a policie
DODRŽUJTE dopravní předpisy
PARKUJTE pouze na k tomu určených místech